Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

03.09.2013

AKTUALNOŚCI 03. 09. 2013 r. Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako gmina miejsko-wiejska, wytypowana na zasadzie wyboru losowego. Gmina jest zamieszkana przez 24 769 osób.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna terminowo przedłożył do WIOŚ w Warszawie  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r.

W 2012r. Gmina osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Z dniem 1 lipca 2013r. na terenie Gminy został wdrożony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku
w gminach.

Cena za odbiór odpadów z terenu Gminy przypadająca na jednego mieszkańca, za jaką przedsiębiorca, który wygrał przetarg, będzie realizował odbiór odpadów, wynosi 5,54 zł za miesiąc.

Do WIOŚ w Warszawie nie wpływały interwencje mieszkańców Gminy  Konstancin-Jeziorna dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina zleciła zorganizowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych firmie, która wygrała przetarg. PSZOK działa od 1 lipca 2013 r. Podczas kontroli nie okazano wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK.

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. zaniechania przez Gminę prowadzenia zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,  działań wobec przedsiębiorców, którzy w I półroczu 2013r. odbierali odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z naruszeniem wymogów w/w ustawy.

W związku z ustaleniami kontroli Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skieruje do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpienie pokontrolne oraz podejmie działania kontrolne wobec przedsiębiorcy prowadzącego PSZOK.

Bookmark and Share
Data publikacji : 03.09.2013

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 912
Autor : Iwona Kalinowska-Witowska
Opublikowane przez Ewa Pacholska